| ติดต่อสถาบัน | 

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th 

 Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรอุดมศึกษา

(CHE Curriculum Online : CHECO) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

 

การติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

 

การประชุมจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

 

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

image caption module joomla

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

joomla free caption

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

image content caption module

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์

image caption module joomla

Design by: www.diablodesign.eu