| ติดต่อสถาบัน | 

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th 

 Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัฒนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41

วันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

 

 

 

การประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการประชุมและทำความร่วมมือกับหอการค้าเกษตรแห่งรัฐโฟราร์ลแบร์ก

ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

 

การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านกฎหมาย ครั้งที่ 3/2562 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

 

โครงการประชุมและทำความร่วมมือกับคณะผู้แทนหอการค้าเกษตร ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

 

 

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

image caption module joomla

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

joomla free caption

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

image content caption module

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์

image caption module joomla

Design by: www.diablodesign.eu