| ติดต่อสถาบัน | 

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th 

 Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

โครงสร้างการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

ผศ.ดร.รอยล จิตรดอน

นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

    
 

นายพรณรงค์ วรศิลป์

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

    
     

ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์

 

ดร.สุรฉัตร สนทอง

 

นายสมศักดิ์ ชื่นใจ

 

นายเกรียงศักดิ์ ศิลป์ประสิทธิ์

 
     

ดร.ชาติชาย เกตุพรหม

 

นายสนั่น ดาดวง

 

ดร.สิทธิศักดิ์ อาจหาญ

 

นายบุญเริ่ม บุญนิธิ

 
     

รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

นายจามรวุฒิ ตำนานจิตร

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

นายประยุทธ ศรีวิโรจน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

     

นายพรณรงค์ วรศิลป์

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

     
 นายถวัลย์  คุ้มกลาง

รองผู้อำนวยการ

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
   นายวันไชย นัยวินิจ

รองผู้อำนวยการ

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
     

ดร.ปรีชา จันทร์เทพ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 
 นายสมมาตร  เอียดฉิม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 

   นายบรรลือศักดิ์  มานาดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 

 

 นายพิชิต วงศ์คำ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 

   นายวิทยา  พลศรี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 

 
 นายดุสิต  สะดวก

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 

   นายพิศ  หมอยาดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

 
 ดร.ชาติชาย  เกตุพรหม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 

   นายอรัญ  สิงห์คำ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

 
 นายพงษ์สวัสดิ์  พิมพิสัย

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

   นายวีระพันธุ์  สำเภานนท์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์

Design by: www.diablodesign.eu