| ติดต่อสถาบัน |

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Written by Super User

 

ความเป็นมา

 

           สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจตาม พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2551  มาตรา  13  กำหนดให้สถานศึกษาอาชีวศึกษา สามารถรวมกันเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา  ตามคำแนะนำของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยคำนึงถึงการประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วม กัน  ทั้งนี้ให้ เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประกอบด้วย  10  สถานศึกษา  คือ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น  วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีชัยภูมิ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี อุดรธานี  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

          คณะทำงานนำเสนอโครงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรต่อผู้บริหารสถานศึกษา เกษตรและประมง  ในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเกษตร    สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและ บุคลากรอาชีวศึกษา  (สสอ.)  กรุงเทพมหานครในเดือนพฤศจิกายน  2550  ได้มีการพิจารณา โครงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร  และมีมติให้สมาคมครูอาชีวเกษตรแห่งประเทศไทย ดำเนินการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมโดยใช้  (ร่าง)  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาและโครงการ จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรเป็นแนวทางในการดำเนินการ  และจัดคณะทำงานศึกษา โครงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรต่อไป

          วันที่  6  ธันวาคม  2550  นายกสมาคมครูอาชีวเกษตรแห่ง ประเทศไทย  ได้มีการประชุมหารือเพื่อร่วมพิจารณาแนวทางในการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา เกษตร    ห้องประชุมสมาคมฯ  ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตรปทุมธานี

          วันที่  14-16  มกราคม  2551  คณะทำงานสมาคมฯ  ประชุมเพื่อจัดทำยกร่างแนว ทางการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร    บ้านพักรับรองเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  จังหวัดลพบุรี  โดยนำข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร  การเสวนา  การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  และข้อมูลจาก สถานศึกษาเกษตรและประมงมารวมกัน  กำหนดรูปแบบร่างแนวทางการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร จัดทำต้นฉบับร่างแนวทางการจัดตั้ง สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

วันที่  10-12  และ  16-19  ธันวาคม  2551  คณะทำงานจัดทำเอกสารรับการ ได้ร่วมกันปรับปรุงแก้ไข  เพิ่มเติมเอกสารโครงการฯ  ให้มีความสมบูรณ์  จัดทำเอกสารผลการประกันคุณภาพของแต่ละภาค    ห้องสมาคมฯ  ปรากฏว่าสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรทั้ง 4 ภาค  ผ่านเกณฑ์ การประเมิน

           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยอาศัยอำนาจ ความตามในมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2551  และมติที่ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในการประชุมครั้งที่  3/2557  เมื่อวันที่  23  กันยายน  2557  รับทราบการประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศไว้    วันที่  4  ธันวาคม  2557  โดย  พลเรือเอกณรงค์  พิพัฒนาศัย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร โดยอาศัยความตามในมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2551 และมติที่ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในการประชุมครั้งที่  3/2558  เมื่อวันที่  7  พฤษภาคม  2558 แต่งตั้งนายพรณรงค์ วรศิลป์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยต่อมาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับอนุมิติให้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ จากกระทรวงศึกษาธิการ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิดพืช (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิดสัตว์ (ต่อเนื่อง) และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ต่อเนื่อง) ประกาศไว้    วันที่  28  กรกฎาคม  2559  โดย  พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์