| ติดต่อสถาบัน |

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Written by Super User

   การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2560ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ โดยนายรอยลจิตรดอน นายกสถาสถาบันฯ ได้ร่วมระดมความคิดกับกรรมการสภาสถาบัน ทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาประเด็นต่างๆ ตั้งแต่ระบบโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการ และการยกระดับมาตรฐานการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งในด้านทักษะทางภาษา และทักษะทางวิชาชีพ

 

 

  อีกทั้งยังได้วางแผนโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้น ตามแผนพัฒนาสถาบันฯ และเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาสถาบัน เพื่อให้เกิดกลไกการทำงานร่วมกัน ทั้งสถานศึกษาเอกชน และประชาชน ที่ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) เกษตรกรในยุค 4.0

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์