| ติดต่อสถาบัน |

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Written by Super User

       การประชุมการจัดตั้งวารสารวิชาการในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการให้กับนักศึกษา ครู อาจารย์ ในสังกัดของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ โดย ผศ.ดร.บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา กองบรรณาธิการ ตัวแทนจากบรรณาธิการ และคณะทำงาน ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางในการจัดทำวารสารวิชาการ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ภายใต้แนวคิด “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอาชีวศึกษาและชุมชน”

 

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์