| ติดต่อสถาบัน |

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Written by Super User

       ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 นายพรณรงค์ วรศิลป์ ผู้อำนวยสถาบันฯ และนายถวัลย์ คุ้มกลาง รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้จัดการประชุมวิเคราะห์สมรรถนะอาชีพในการจัดทำหลักสูตรประกาศนัยบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาช่างกลเกษตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และสาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร

 

 

       การประชุมได้มีการวิเคราะห์ร่วมกับตัวแทนคณะครูจากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อหาสมรรถนะอาชีพในสาขาวิชาทั้ง 3 สาขาวิชาทำการสรุปผลสมรรถนะที่ได้ เพื่อที่จะนำไปดำเนินการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพต่อไป

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์