| ติดต่อสถาบัน |

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Written by Super User

    วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านมาตรฐานวิชาชีพ, คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และคณะกรรมการประเมินศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (English Exit Exam) โดยมีนายถวัลย์ คุ้มกลาง รองผู้อำนวยการสถาบันฯเป็นประธานและดำเนินการประชุม เพื่อวิเคราะห์ และสรุปประเด็นจากคณะกรรม-การด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมอินทนิลวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

    การประชุมได้เกณฑ์มาตรฐานด้านการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ ด้านพัฒนาทักษะวิชาชีพ และดำเนินการคัดเลือกข้อสอบ เพื่อจัดทำคลังข้อสอบสำหรับวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้ตรงตามมาตรฐาน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มุ่งให้นักศึกษามีทักษะด้านภาษาอังกฤษ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้

 

 

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์