| ติดต่อสถาบัน |

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Written by Super User

   วันที่ 25-26 มีนาคม พ.ศ. 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบัณฑิตก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ รุ่งเรืองรีสอร์ท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบัณฑิตรุ่นแรก ที่จะสำเร็จการศึกษา ในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมด้วยทักษะชีวิต ความเป็นผู้นำ การเป็นผู้ประกอบการที่ดี อีกทั้งมีการอมรมเข้มพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา เสริมทักษะภาษาอังกฤษให้ได้มาตรฐานที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน โดยมีบัณฑิตที่จะสำเร็จการศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 37 คน จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช วษท.ขอนแก่น สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ วษท.นครราชสีมา และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำวษท.อุดรธานี

 

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์