| ติดต่อสถาบัน |

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Written by sittan arthan

               การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดย ดร.รอยล จิตรดอน นายกสภาสถาบันฯ เป็นประธานในการประชุม และนายพรณรงค์ วรศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาสถาบัน และคณะผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ 

 

             

 

            การประชุมได้มีการอนุมัติปริญญาเกียรตินิยมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 และมอบนโยบายการประสานความร่วมมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และองกรณ์เกษตรกร รวมถึงการให้นโยบายในการเสริมสร้างความร่วมมือกับโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อความเข้มแข็งทางด้านวิชาการของสถาบันฯ ในอนาคต

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                       

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์