| ติดต่อสถาบัน |

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Written by sittan arthan

การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4/2560

           สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดย ดร.รอยล จิตรดอน นายกสภาสถาบันฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายพรณรงค์  วรศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ คณะกรรมการสถาบันฯ และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม

           การประชุมครั้งนี้ได้มีการอนุมัติ ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 748 ราย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 1,302 ราย และระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 9 ราย ในที่ประชุมได้มอบหมายให้นำรูปแบบสหกรณ์จำลอง สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา และได้เห็นชอบการเสนอแต่งตั้ง นายปรีชา จันทร์เทพ  

ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ 

 

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์