| ติดต่อสถาบัน |

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Written by sittan arthan

โครงการ ติดตามการพัฒนาทักษะการสืบค้น การออกแบบงานวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

 

 

 

                                                                                         สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดโครงการติดตาม

                                                        การพัฒนาทักษะการสืบค้น การออกแบบงานวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

                                                        ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสาเกตุ วิทยาลัยเกษตรและ 

                                                         เทคโนโลยีร้อยเอ็ด โดยมีนายพรณรงค์ วรศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธาน

                                                         ในพิธีเปิด

                                                         ซึ่งโครงการอบรมในครั้งนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้าและการพัฒนาผลงาน

                                                         ของผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

     

     

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์