| ติดต่อสถาบัน |

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Written by sittan arthan

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ (ต่อเนื่อง)

                                                                  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดโครงการ

                                                         อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการเทคโนโลยีบัณฑิต

                                                         สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ (ต่อเนื่อง) ในวันที่ 15 สิงหาคม

                                                         พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันฯ

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่ 1 เกษตรปลอดภัย ก้าวไกล Thailand 4.0

                                                                    ภาคบ่ายได้มีการประชุมแนวทางการจัดการประชุมวิชาการระดับ 

                                                         ชาติสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่ 1 ที่จะจัดขึ้นในงาน อกท. ระดับ

                                                         ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

                                                                    ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

 

 

 

 

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์