| ติดต่อสถาบัน |

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Written by sittan arthan

                                                  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ 

                                           การเพิ่มปริมาณผู้เรียน และลดปัญหาการออกกลางคัน ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา

                                           เกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม

                                           เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

                                           โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ ได้เน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เพื่อหาสาเหตุ 

                                            ที่มีปริมาณผู้เรียนสายอาชีวศึกษาเกษตรลดน้อยลง และหาแนวทางในการเพิ่มปริมาณผู้เรียน รวมทั้ง

                                            การลดปัญหาการออกกลางคัน

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์