| ติดต่อสถาบัน |

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Written by sittan arthan

                  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 5/2560 ในวันที่

      8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดย ดร.รอยล จิตรดอน นายกสภาสถาบันฯ

      เป็นประธานในการประชุม

                  การประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการปฏิรูปอาชีวศึกษาเกษตร ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ได้มีการอนุมัติสำเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับ

      ปวช. ปวส. ที่จบไม่พร้อมรุ่น

 

                จากนั้น ดร.รอยล จิตรดอน นายกสภาสถาบันฯ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานฟาร์ม และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

      โดยมีนายบพิตร วงศ์เจริญ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตร และ เทคโนโลยีอุดรธานี ให้การต้อนรับ

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์