| ติดต่อสถาบัน |

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Written by sittan arthan

          สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดการประชุมระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันเพื่อพัฒนาวิชาชีพแก่เกษตรกร ครั้งที่ 1/2560                   ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสาเกตุนคร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

          การประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นให้วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ ทั้ง 10 แห่ง ได้ปรึกษาหารือร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัด และหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดในพื้นที่ครอบคลุมดูแล เพื่อวางแผนและจัดทำโครงการในการดำเนินงาน พัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ โดยขอให้สภาเกษตรกรจังหวัด และวิทยาลัยในสังกัดได้ลงมือปฏิบัติงานร่วมกันให้เป็น รูปธรรมสู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์