| ติดต่อสถาบัน |

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Written by sittan arthan

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2561

 

          สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้จัดการประชุม คณะกรรมการสภาสถาบันฯ  ครั้งที่ 1/2561                  ในวันที่  10  มกราคม  พ.ศ. 2561   ณ ห้องประชุม  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม            โดย ดร.รอยล จิตรดอน  นายกสภาสถาบันฯ  เป็นประธาน  พร้อมด้วยคณะกรรมการสภา  และผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัด                  เข้าร่วมประชุม

          การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  ดร.บุญส่ง  จำปาโพธิ์   รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา บรรยายพิเศษในหัวข้อ      การบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา  พร้อมแจ้งที่ประชุม  เรื่อง  การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการอาชีวศึกษาไปสู่      สถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อให้สถาบันการอาชีวศึกษามีความเป็นอิสระ  เกิดความคล่องตัว  สามารถรับผิดชอบในการดำเนินงานและบริหาร จัดการการอย่างมีประสิทธิภาพ

     สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร  มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ การปฏิรูปอาชีวศึกษาเกษตรและประมง เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย  4.0        มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการในแผนงานการปฏิรูปอาชีวศึกษาเกษตรและประมง  4.0  เพื่อให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร มีแนวทาง    ในการผลิตและพัฒนากำลังคนภาคการเกษตรให้กับประเทศ  เพื่อความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายของการขับเคลื่อนประเทศไทย

 

 

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์