| ติดต่อสถาบัน |

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Written by sittan arthan

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2561

 

       ดร.รอยล  จิตรดอน  นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ลงพื้นที่เยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมสถานที่จัดงาน  องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี (อกท.)    ครั้งที่  39  ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่  5 - 9  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561  ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

 

 

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์