| ติดต่อสถาบัน |

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Written by sittan arthan

            แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุน อาชีวศึกษาเกษตร : โดย รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติ  แห่งชาติ

         

 

          นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่มีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เป็นโครงการหลัก เริ่มดำเนินการอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยการเกษตรกรรมยังคงเป็นอาชีพพื้นฐานของคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ ดังนั้น การศึกษาทางด้านการเกษตรจึงยังคงมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้การดำเนินการบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร ซึ่งเน้นการเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป เพื่อให้ได้เกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีทักษะและความชำนาญในวิชาชีพ รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการที่สามารถแข่งขันได้ ในตลาดโลกในอนาคต

 

ลิ้งก์ข่าว : https://www.matichon.co.th/article/news_1181480

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์