| ติดต่อสถาบัน |

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

                 

 รายงานการประชุม จัดทำแผนพัฒนายุทศาสตร์สถาบัน 4 ปี

   รายงานผลการดำเนินงาน สถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ 2560            
       

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559

  รายงานการประเมินตนเอง SAR
ประจำปีการศึกษา 2558
  แผนพัฒนาสถาบัน
การอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(พ.ศ.2559 – 2562)
  มาตรฐานครุภัณฑ์
ขั้นพื้นฐาน 25 สาขา
  รูปแบบโปสต์เตอร์
สำหรับจัดนิทรรศการ

                 >> รายงานผลการศึกษา เรื่อง “ตัวชี้วัดความสำเร็จที่เหมาะสมใน การเรียนการสอนระดับหลักสูตรปริญญาตรี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำหรับสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

 

                 >> คําขอมีบัตรประจําตัว หรือขอมีบัตรประจําตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542

                 >> แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560

                 >> แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน รับรองตัวบุคคล

                 >> แบบฟอร์มใบลาผักผ่อนพนักงานราชการ

                 >> แบบรายงานการประชุม/อบรม/สัมมนาศึกษาดูงาน

                 >> แบบฟอร์มใบลาป่วย/ลาคลอดบุตร/ลากิจส่วนตัว

                 >> ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

                 >> ใบสำคัญรับเงิน

                 >> แบบฟอร์มไปราชการ

 

                      สำหรับนักศึกษา

                 >> แบบฟอร์มคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ท.06)

 

                 >> โลโก้สถาบัน | ฉบับภาษาไทย | ฉบับภาษาอังกฤษ |

                 >> แบนเนอร์สถาบัน สำหรับติดเว็บไชต์

                 >> ไวนิลประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ

                 >> ป้ายประชาสัมพันธ์วันรับปริญญา

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์