| ติดต่อสถาบัน |

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

มาตรฐานครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน 25 สาขา

1.สาขาวิชายานยนต์

2.สาขาวิชาไฟฟ้า

3.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

4.สาขาวิชาก่อสร้าง

5.สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

6.สาขาวิชาเทคโนโลยียาง

7.สาขาวิชาแม่พิมพ์

8.สาขาวิชาการบัญชี

9.สาขาวิชาการตลาด

10.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

11.สาขาการจัดการสำนักงาน

12.สาขาวิชาช่างทองหลวง

13.สาขาวิชาผลิตพืช

14.สาขาวิชาโรงแรม

15.สาขาวิชาท่องเที่ยว

16.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

17.สาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก

18.สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์

19.สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

20.สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

21.สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ

22.สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ

23.สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

24.สาขาวิชางานคหกรรม

25.สาขาวิชาโลจิสติกส์

เปิดไฟล์ทั้งหมดผ่าน Google Drive

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์