| ติดต่อสถาบัน |

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Written by Super User

การจัดการศึกษา

การจัดการศึกษา
          การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาในระบบและการศึกษาระบบทวิภาคีใช้ระยะเวลา ๒ ปีการศึกษา การจัดภาคเรียนโดยใช้ระบบทวิภาคี โดยกำหนดให้ 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน โดยใน 1 ภาคเรียน ปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สำหรับภาคเรียนฤดูร้อน การกำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคเรียนปกติหรือตามที่คณะกรรมการประจำหลัก สูตรพิจารณา

 

ระยะเวลาการศึกษา

          1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ใช้เวลาการศึกษา 2 ปีการศึกษาแต่ไม่เกิน 4 ปีการศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา หรือใช้เวลาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา สำหรับ การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
          2 การขอโอนผลการศึกษา หรือขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง ศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา

 

การลงทะเบีนเรียน

          1. หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
          2. นักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต
          3. ภาคการศึกษาฤดูร้อน ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต การลงทะเบียนที่แตกต่างไปจากข้อ 1 และ 2 อาจทำได้แต่ต้องไม่กระทบ ต่อมาตรฐานและคุณภาพกรศึกษา
          4. สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนหรือเทียบโอนความรู้และ ประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตให้กับนักศึกษาที่มีความรู้และความสามารถและ ประสบการณ์อาชีพทั้งนี้ให้เป็นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาพ.ศ. 2556

 

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์