| ติดต่อสถาบัน |

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Written by Super User

         สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับการอนุมัติให้ใช้หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของที่ประชุมคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา และมติที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรปริญญา ตรีสายเทคโนโลยี ทั้งหมด 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งสามารถจำแนกข้อมูลได้ดังต่อไปนี้

 

 

       1.1 ชื่อหลักสูตร

               ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง)
               ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Animal Production Technology (Continuing Program)

       1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

               ชื่อภาษาไทย
                      ชื่อเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
                      ชื่อย่อ : ทล.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
               ชื่อภาษาอังกฤษ
                      ชื่อเต็ม : Bachelor of Technology (Animal Production Technology)
                      ชื่อย่อ : B.Tech. (Animal Production Technology)

       1.3 วิทยาลัยที่เปิดสอน
               - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
               - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
               - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
               - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
               - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
               - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
               - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

 

 

 

       1.1 ชื่อหลักสูตร

               ภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง)
               ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Plant Production Technology (Continuing Program)

       1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

               ชื่อภาษาไทย
                      ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
                      ชื่อย่อ (ไทย) : ทล.บ.(เทคโนโลยีการผลิตพืช)
               ชื่อภาษาอังกฤษ
                      ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology Program (Plant Production Technology)
                      ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech. (Plant Production Technology)

       1.3 วิทยาลัยที่เปิดสอน
               - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
               - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
               - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
               - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

 

 

 

       1.1 ชื่อหลักสูตร

               ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ต่อเนื่อง)
               ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Aquaculture Technology (Continuing Program )

       1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

               ชื่อภาษาไทย
                      ชื่อเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
                      ชื่อย่อ : ทล.บ. (เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
               ชื่อภาษาอังกฤษ
                      ชื่อเต็ม : Bachelor of Technology (Aquaculture Technology)
                      ชื่อย่อ : B.Tech. (Aquaculture Technology)

       1.3 วิทยาลัยที่เปิดสอน
               - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์