| ติดต่อสถาบัน |

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Written by sittan arthan
Category:

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์

 

กรุณาอ่านคำอธิบาย ขั้นตอนวิธีการลงทะเบียนเรียนอย่างละเอียด

 

1. ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน (กรณีลงทะเบียนเรียนปกติ)

 

ขั้นตอนที่ 1. เข้าสู่ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์

โดยการ คลิกที่ Link : ---> เข้าสู่ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ คลิก 

 

ขั้นตอนที่ 2. ให้นักศึกษาทำการเข้าสู่ระบบ

ดังนี้   2.1 ช่องรหัสประจำตัว ให้นักศึกษากรอกรหัสประจำตัวนักศึกษา หรือรหัสประจำตัวประชาชน (กรณีไม่มีรหัสนักศึกษา)

        2.2 ช่องรหัสผ่าน ให้นักศึกษากรอกรหัสผ่าน

        2.3 คลิกที่ปุ่ม Login

 

 

หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาที่เข้าระบบครั้งแรก รหัสผ่านคือ รหัสประจำตัวนักศึกษา 

 

ขั้นตอนที่ 3. เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จแล้ว ให้นักศึกษาทำการกรอกข้อมูลส่วนตัว และเปลี่ยนรหัสผ่านให้เรียนร้อยที่เมนูมุมบนขวา เมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียนร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม บันทึก

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 4. การลงทะเบียนเรียน

   4.1 โดยการ ไปที่เมนูทางด้านซ้าย คลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียนเรียน เมนูทางซ้ายมือ

 

 

 

   4.2 เลือกแผนการเรียน

        กรุณาตรวจสอบแผนการเรียนที่นักศึกษาต้องการว่าถูกต้องตามหลักสูตร จากนั้นคลิกที่ปุ่ม เพิ่มแพคเกจ

 

หมายเหตุ ในขั้นตอนนี้หากพบข้อผิดพลาด เช่นข้อมูลรายวิชา หน่วยกิต ไม่ตรงกับแผนการเรียน ให้ยุติการ 

             ลงทะเบียน และแจ้งผู้ดูแลระบบทันที

             เบอร์โทรติดต่อ : ฝ่ายสารสนเทศสถาบันฯ 087-2466350 (กานต์)

 

   4.3 ยืนยันการลงทะเบียน

        ให้นักศึกษาทำการตรวจสอบรายวิชาอีกครั้ง เมื่อแน่ใจแล้วให้คลิกที่ปุ่ม ยืนยันการลงทะเบียนและพิมพ์ใบชำระเงิน

 

 

 

 

2. ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน (กรณีประสงค์ผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา)

 

ขั้นตอนที่ 1. เข้าสู่ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์

โดยการ คลิกที่ Link : ---> เข้าสู่ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ คลิก 

 

ขั้นตอนที่ 2. ให้นักศึกษาทำการเข้าสู่ระบบ

ดังนี้   2.1 ช่องรหัสประจำตัว ให้นักศึกษากรอกรหัสประจำตัวนักศึกษา หรือรหัสประจำตัวประชาชน (กรณีไม่มีรหัสนักศึกษา)

        2.2 ช่องรหัสผ่าน ให้นักศึกษากรอกรหัสผ่าน

        2.3 คลิกที่ปุ่ม Login

 

 

หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาที่เข้าระบบครั้งแรก รหัสผ่านคือ รหัสประจำตัวนักศึกษา 

 

ขั้นตอนที่ 3. เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จแล้ว ให้นักศึกษาทำการกรอกข้อมูลส่วนตัว และเปลี่ยนรหัสผ่านให้เรียนร้อยที่เมนูมุมบนขวา เมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียนร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม บันทึก

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 4. การลงทะเบียนเรียน

   4.1 โดยการ ไปที่เมนูทางด้านซ้าย คลิกที่ปุ่ม "ขอผ่อนผัน" เมนูทางซ้ายมือ

 

 

 

   4.2  คลิกที่ปุ่ม ขออนุมัติผ่อนผัน หลังจากกดปุ่มสถานะของการของการผ่อนผันจะเปลี่ยนเป็น "อนุมัติ"

 

 

   4.3 ลงทะเบียนเรียน โดยการไปที่ เมนู "ลงทะเบียนเรียน" ทางด้านซ้ายมือ จากนั้นเลือกแผนการเรียน 

         กรุณาตรวจสอบแผนการเรียนที่นักศึกษาต้องการว่าถูกต้องตามหลักสูตร จากนั้นคลิกที่ปุ่ม เพิ่มแพคเกจ

 

หมายเหตุ ในขั้นตอนนี้หากพบข้อผิดพลาด เช่นข้อมูลรายวิชา หน่วยกิต ไม่ตรงกับแผนการเรียน ให้ยุติการ 

             ลงทะเบียน และแจ้งผู้ดูแลระบบทันที

             เบอร์โทรติดต่อ : ฝ่ายสารสนเทศสถาบันฯ 087-2466350 (กานต์)

 

   4.4 ยืนยันการลงทะเบียน

        ให้นักศึกษาทำการตรวจสอบรายวิชาอีกครั้ง เมื่อแน่ใจแล้วให้คลิกที่ปุ่ม ยืนยันการลงทะเบียนและพิมพ์ใบชำระเงิน (กรณีผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา จะแบ่งการชำระออกเป็น 2 งวด งวดที่ 1 ชำระเงิน จำนวน 5,000 บาท งวดที่ 2 ชำระส่วนที่เหลือจากงวดที่ 1 ให้เต็มจำนวน)

 

 

 

    

ตัวอย่างใบชำระเงิน

ใบแจ้งชำระเงิน สาหรับนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์