| ติดต่อสถาบัน |

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Written by sittan arthan

 

 

ข้อมูลทั่วไปของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจตาม พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 13 กำหนดให้สถานศึกษาอาชีวศึกษา  สามารถรวมกันเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา ตามคำแนะนำของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยคำนึงถึงการประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษา เพื่อจัดตั้งเป็น สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ. 2556 จำนวน 4 สถาบัน ได้แก่ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรกลาง สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

 

     วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เป็นวันประกาศจัดตั้ง สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในราชกิจจานุเบกษา สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่ชำนาญการปฏิบัติการสอน การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม

 

     วันที่ 29 ตุลาคม 2556 ดร.รอยล จิตรดอน ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 17 มิถุนายน 2559 นายพรณรงค์ วรศิลป์ ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

     วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ จากกระทรวงศึกษาธิการ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) และสาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ต่อเนื่อง)

 

 

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีสถานศึกษาในสังกัด 10 สถานศึกษา ดังนี้

          1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

          2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

          3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

          4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

          5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

          6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

          7. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

          8. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

          9. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

          10. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์