| ติดต่อสถาบัน |

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Written by sittan arthan

 

 

จำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามระดับการศึกษา และชั้นปี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคการศึกษาที่ 1/2561

 

ข้อมูลจากระบบบริหารงานทะเบียนวัดผลนักเรียนนักศึกษา V-DIS

ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561

 

 

 

 

 

จำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามระดับการศึกษา และชั้นปี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคการศึกษาที่ 2/2561

 

ข้อมูลจากระบบบริหารงานทะเบียนวัดผลนักเรียนนักศึกษา V-DIS

ณ วันที่ 25 กันยายน 2561

 

 

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์