| ติดต่อสถาบัน |

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Written by sittan arthan

          >> หลักสูตรระยะสั้นภาคเกษตร

          >> หลักสูตรระยะสั้นภาคนอกเกษตร

 

 

          >> หลักสูตรปกติ

          >> อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท

 

 

          >> หลักสูตรปกติ

 

         

 

          สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับการอนุมัติให้ใช้หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของที่ประชุมคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา และมติที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี ทั้งหมด 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งสามารถจำแนกข้อมูลได้ดังต่อไปนี้

 

 

 

          1.1 ชื่อหลักสูตร

                    ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง)

                    ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Animal Production Technology

                                          (Continuing Program)

          1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

                    ชื่อภาษาไทย

                         ชื่อเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)

                         ชื่อย่อ : ทล.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)

                    ชื่อภาษาอังกฤษ

                         ชื่อเต็ม : Bachelor of Technology (Animal Production Technology)

                         ชื่อย่อ : B.Tech. (Animal Production Technology)                                             

          1.3 วิทยาลัยที่เปิดสอน

                         - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

                         - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

                         - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

                         - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

                         - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

                         - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

 

        

 

         2.1 ชื่อหลักสูตร

                    ภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง)

                    ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Plant Production Technology

                                      (Continuing Program)

          2.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

                     ชื่อภาษาไทย

                           ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช)

                           ชื่อย่อ (ไทย) : ทล.บ.(เทคโนโลยีการผลิตพืช)

                     ชื่อภาษาอังกฤษ

                           ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology Program (Plant Production Technology)

                           ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech. (Plant Production Technology)

          2.3 วิทยาลัยที่เปิดสอน

                          - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

                          - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

                          - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

 

 

 

 

          3.1 ชื่อหลักสูตร

                     ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ต่อเนื่อง)

                     ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Aquaculture Technology

                                           (Continuing Program )

          3.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

                     ชื่อภาษาไทย

                          ชื่อเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

                          ชื่อย่อ : ทล.บ. (เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

                    ชื่อภาษาอังกฤษ

                          ชื่อเต็ม : Bachelor of Technology (Aquaculture Technology)

                          ชื่อย่อ : B.Tech. (Aquaculture Technology)

           3.3 วิทยาลัยที่เปิดสอน

                       - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

 

 

 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดดังนี้

 

 

 

ดาวน์โหลดรูปเล่มหลักสูตร

ลำดับที่  ชื่อหลักสูตร  วิทยาลัยที่เปิดสอน  ดาวน์โหลดเอกสาร
1  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช(ต่อเนื่อง)  หลักสูตรปี 2558  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 

2  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์(ต่อเนื่อง)  หลักสูตรปี 2559  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 

3  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช(ต่อเนื่อง)  หลักสูตรปี 2558  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 

 

4  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์(ต่อเนื่อง)  หลักสูตรปี 2558  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 

5  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์(ต่อเนื่อง)  หลักสูตรปี 2559  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 

6  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์(ต่อเนื่อง)  หลักสูตรปี 2558  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 

7  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์(ต่อเนื่อง)  หลักสูตรปี 2558  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 

8  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช(ต่อเนื่อง)  หลักสูตรปี 2559  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 

9  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์(ต่อเนื่อง)  หลักสูตรปี 2558  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

10  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ต่อเนื่อง)  หลักสูตรปี 2559  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

11  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์(ต่อเนื่อง)  หลักสูตรปี 2559  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์