| ติดต่อสถาบัน |

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS

 

 

ปีการศึกษา 2559

1.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

ลำดับที่  ชื่อโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  ชื่อผู้จัดทำ  สาขาวิชา  ดาวน์โหลดเอกสาร
1 การเปรียบเทียบพันธุ์มันสำปะหลัง 6 สายพันธุ์ในพื้นที่ชุดดินน้ำพอง นายวิจิตร สุวรรณสม เทคโนโลยีการผลิตพืช  
2 การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคัดเลือกพันธุ์ถั่วลิสงให้เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดขอนแก่น นายสมพงษ์ ตระกูลดร เทคโนโลยีการผลิตพืช  
3 การศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยอย่างผสมผสานในการผลิตข้าวโพดหวานพันธุ์ไฮบริกซ์ 3  ที่เหมาะสมกับพื้นที่ นายประธาน จรรยากรณ์ เทคโนโลยีการผลิตพืช  
4 การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลืองเฉพาะพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู นายอาณัติ นันดี เทคโนโลยีการผลิตพืช  
5 ศึกษาความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ของเกษตรกรที่ได้รับสระน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทานและแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้แหล่งน้ำในจังหวัดมหาสารคาม  นางสาวเบญจวรรณ อุตศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตพืช  
6 การทดสอบการผลิตคะน้าปลอดภัยและ ความเหมาะสมในพื้นที่ ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู นายประคอง จักราช เทคโนโลยีการผลิตพืช  

2.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

ลำดับที่  ชื่อโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  ชื่อผู้จัดทำ  สาขาวิชา  ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ศึกษาสภาพการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรในอำเภอศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ นายธนโชติ ไชยงาม เทคโนโลยีการผลิตสัตว์  
2 ศึกษาสภาพจัดการฟาร์มโคนมที่มีผลต่อการผสมติดของโคนม กรณีศึกษากลุ่มผู้เลี้ยงโคนมของสหกรณ์โคนมครบุรี จำกัด อ. ครบุรี จ.นครราชสีมา นายณัฐพล วรกรเมธา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์  
3 ศึกษาสภาพจัดการฟาร์มโคนมที่มีผลต่อการเกิดโรคเต้านมอักเสบ กรณีศึกษาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมหน่วยผสมเทียมบริษัทเกรทมิลค์ จำกัด นายไพรศาล พลจันทึก เทคโนโลยีการผลิตสัตว์  
4 ศึกษาสภาพการจัดการฟาร์มโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมต่อการเกิดโรคของโคนม กรณีศึกษาผู้รับบริการฝ่ายสัตวแพทย์-ผสมเทียมสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด(มิตรภาพ) อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี นายวิสิทธิพร ทองดีนอก เทคโนโลยีการผลิตสัตว์  
5 ศึกษาการจัดการฟาร์มโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ อำเภอเสิงสาง จ.นครราชสีมา นายรพี สงนอก เทคโนโลยีการผลิตสัตว์  
6 ศึกษาชั่วโมงการผสมเทียมที่มีผลต่ออัตราการผสมติดของโคเนื้อ กรณีศึกษาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ อำเภอพระทองคำ จ.นครราชสีมา นายกษิดิ์เดช หวังจองกลาง เทคโนโลยีการผลิตสัตว์  
7 ศึกษาสภาพจัดการฟาร์มโคนมที่มีผลต่อการผสมติด          กรณีศึกษาสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคนม อำเภอขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา นายชัชนพงศ์ ธีรจินดาขจร เทคโนโลยีการผลิตสัตว์  
8 ศึกษาการจัดการฟาร์มโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ อำเภอปักธงชัย จ.นครราชสีมา นายอำนาจ วันกิ่ง เทคโนโลยีการผลิตสัตว์  
9 ศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในพื้นที่ อำเภอโชคชัย จ.นครราชสีมา นายอนุชา จันทร เทคโนโลยีการผลิตสัตว์  
10 เปรียบเทียบการใช้อาหารแห้งและอาหารเหลวในแม่สุกรระยะก่อนคลอดต่อน้ำหนักหย่านมลูกสุกร นายศุภฤกษ์ มั่นคง เทคโนโลยีการผลิตสัตว์  
11 เปรียบเทียบการเช็ดเต้านมและบั้นท้ายแม่สุกรโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อและน้ำอุ่นต่ออัตราการเกิดท้องเสียและการเจริญเติบโตของลูกสุกร นายบุญสิงห์ มีศิริ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์  
12 ศึกษาการจัดการฟาร์มโคนมที่มีผลต่อผลผลิตน้ำนม กรณีศึกษา เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จ.นครราชสีมา นายศักรินทร์ แสงกระโทก เทคโนโลยีการผลิตสัตว์  
13 ศึกษาการให้ลูกเพศผู้ต่อเพศเมียในโคเนื้อ กรณีศึกษา        สันติฟาร์ม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา นายอภิรักษ์ เรียบจันทึก เทคโนโลยีการผลิตสัตว์  
14 ศึกษาสภาพจัดการฟาร์มโคนมที่มีผลต่อการผสมติดของโคนม กรณีศึกษาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมหน่วยผสมเทียม บริษัทเกรทมิลค์ จำกัด อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี นางสาวอรณี หมายซ่อนกลาง เทคโนโลยีการผลิตสัตว์  
15 เปรียบเทียบพฤติกรรมการเป็นสัดระหว่างพื้นคอกแบบลานดินและลานคอนกรีต กรณีศึกษา สันติฟาร์ม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา นายภานุวัฒน์ บัวหอม เทคโนโลยีการผลิตสัตว์  

3.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

ลำดับที่  ชื่อโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  ชื่อผู้จัดทำ  สาขาวิชา  ดาวน์โหลดเอกสาร
1 การใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) ปรับปรุงคุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้า นายจักรวุธ คัธโส เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
2 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกบนาที่เลี้ยงในกระชังโดยใช้อาหาร 3 สูตร นายสุรศักดิ์ บุญโคกสี เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
3 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในบ่อตกปลา นายเชิดศักดิ์ ปุ้มไสว เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
4 เปรียบเทียบช่วงเวลาการออกฤทธิ์ของโลติ๊น กากชา และปูนร้อนต่อลูกปลานิล นายรณชัย สีหาบง เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
5 ศึกษาสภาพการค้าปลาน้ำจืดในตลาดท้องถิ่นนครหลวงเวียงจันทน์ นางสาวปาทอง อุไทถานี เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
6 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกุ้งเครฟิช โดยใช้อาหาร 3 สูตร นายจิรวัฒน์ ไชยวัฒน์ธนภัทร เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
7 การศึกษาผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาน้ำจืดในตลาดต้องชม ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี นายวีระยุทธ ใต้เมืองปักษ์ เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
8 การศึกษาสภาวะการประมงในอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด จังหวัดอุดรธานี นายนวคม เสมา เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
9 ศึกษาแนวโน้มการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ ด่านพรมแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย นายวุฒิพงษ์ สุวรรณบุผา เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์