การส่งบทความท่านสามารถส่งบทความได้ที่อีเมลล์ jvia@nevia.ac.th ก่อนส่งบทความให้ศึกษารายละเอียด
>> ขั้นตอนการส่งบทความ
ส่งบทความผ่านอีเมลล์
การเตรียมต้นฉบับท่านสามารถศึกษารายละเอียดคำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ วารสารสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรเพื่อให้ต้นฉบับมีความสบูรณ์และถูกต้อง คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

ขั้นตอนการพิจารณาบทความ