ดร.รอยล จิตรดอน : นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ : รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ดร.โสภณ ธนะมัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.มงคลชัย สมอุดร : ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
ดร.ณัฏฐี ศรีสวัสดิ์ : ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
นายพรณรงค์ วรศิลป์ : ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์ : ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
นายวิศวะ คงแก้ว : ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
นายประจักษ์ ทาสี : ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
นายสมมาตร เอียดฉิม : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
นายบรรลือศักดิ์ มานาดี : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์ : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
ดร.สุกุล สุวรรณธาดา : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
นายดุสิต สะดวก : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
นายสัญญา ไชยประเสริฐ : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
ดร.ชาติชาย เกตุพรหม : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
นายอรัญ สิงห์คำ : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
นายบพิตร วงศ์เจริญ : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
นายวีระพันธุ์ สำเภานนท์ : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี