ชื่อวารสาร

ภาษาไทย : วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ENGLISH : Journal of Vocational Institute of Agriculture (JVIA)

ISSN : 2586-8454

วัตถุประสงค์ในการจัดทำวารสาร

"เพื่อเผยแพรบทความวิจัยและบทความวิชาการดาน เกษตรศาสตรอาชีวศึกษาเกษตร และสาขาที่เกี่ยวของ"

เป้าหมาย

1เป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการทั้งภายในและนอกสถาบันฯ

2เป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์เพื่อประกอบการประเมินวิทยฐานะ

3นักศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรสามารถศึกษาค้นคว้าและได้รับความรู้จากวารสารเพื่อนำไปต่อยอดด้านวิชาการจากที่เรียน

4ใช้เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ที่ 22 ร้อยละของผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่

5เป็นการประชาสัมพันธ์สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

6แสดงศักยภาพด้านงานวิจัยของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรในการเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญา

กำหนดจัดพิมพ์วารสารเพื่อเผยแพร่

วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรที่มีกำหนดออก 2 ฉบับต่อปี  (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม)