นายถวัลย์ คุ้มกลาง : รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายวันไชย นัยวินิจ : รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ว่าที่ ร.ต.อดิศักดิ์ แขดอน : รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
ดร.สมควร บุญแสวง : รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
นายสมบูรณ์ บุญศิริ : รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
นายบุญทอง สุขสวัสดิ์ : รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
ดร.สมพร ดำยศ : รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
นายธานินทร์ สังข์น้อย : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
ดร.เอื้ออารีย์ สุขสมนิตย์ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
นายพิเชษฐ์ ประจงทัศน์ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
นางธิดารัตน์ เทพรัตน์ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
นางสินีนาฏ พลแสง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
นางชุติมา แก้วประชุม : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ดร.จริยา กันจันทร์วงศ์ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
นางจินดา ศรีกุลบุตร : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
นายอดิศักดิ์ ศรคุณแก้ว : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
นายธีระ แสงรัตน์ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
นายสมยศ เปสี : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
นางกิตติมา สมฤาแสน : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
นายสุพัฒชัย กาบุญค้ำ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
ดร.สุพินญา คำขจร : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
นายอาทิลักษณ์ ตราชู : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
นายจิรกฤตย์ จิรวัฒน์ภาคน์ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
นางพรทิพย์ เทียบกลาง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
นายปิยะวัฒน์ ดีโว : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
นายวรพล ติวเฮือง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
นายไพรัตน์ โททอง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
นายกฤษณะ คำพิระ : สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นางสาวสุธาสินี ดีวอ : สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ