วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

 Journal of Vocational Institute of Agriculture

 

ปกหน้า                                                                                                                                                                                                               Download PDF
ปกหน้าด้านใน                                                                                                                                                                                                    Download PDF

บทความรับเชิญ

สถานการณ์ฝนและน้ำประเทศไทย

        รอยล  จิตรดอน ................................................................................................................................................................................... 1      Download PDF

บทความวิจัย

ผลการเปิดแถบบันทึกเสียงแม่สุกรเรียกลูกดูดนมต่อพฤติกรรมและสมรรถภาพในการผลิตของลูกสุกรหย่านมที่ไม่ใช่ลูกตัวเอง

        สินีนาฎ พลแสง พงศ์เทพ พลแสง และสุวิทย์ อินฉายา ..................................................................................................................... 10     Download PDF

ผลของขนาดยอดและความเข้มข้นของเบนซิลอะดินีนต่อการพัฒนาเป็นพืชต้นใหม่จากยอดผุดน้ำ

        เปรมฤดี  ดำยศ  เบญจวรรณ  ชูสิริ  และกาญจนี  เตชะวรรักษ์............................................................................................................ 17     Download PDF

ผลของการใช้สาร  NAA  ต่อการปักชำแก้วเจ้าจอม

      กฤษฎา วิเศษสุข  หทัยรัตน์ เทพสถิตย์  ประโยชน์ ดอกตาลยงค์  ศิริพัน แสงมณี

      อารยะ รุ่นประพันธ์  ถวิล โสขุมา  จิรพร สุธรรมแปง  สำราญ สุธรรมแปง

      อัญชลี จิววิโรจน์  และพนิตานันท์ พิทักษ์ตุลยา ................................................................................................................................... 25     Download PDF

The Treatment of High Concentration Nitrogen by Phytoremediation

Process Using Water Hyacinth (Eichnornia crassipces Mart.solms.) and

Coontail (Ceratophyllum demersum L.)

      Sattabongkot Yodkaew  Nuttakorn Intaravicha  Saksri Rakthai  Pranee  Srigobue

      Siriphan Soponsatian  Chatupol Kongsorn  Rumpha Potchanakunakorn

      Tanaka Hiroshi  and Isomura Naoko .............................................................................................................................................. 30     Download PDF

รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานสำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร

      ธิดารัตน์  เทพรัตน์ ................................................................................................................................................................................. 38     Download PDF

การศึกษาประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการสอนของเอกสารประกอบการสอนวิชา

กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง  กรณีศึกษานักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม

      วรวุธ  รัตนวัน ........................................................................................................................................................................................... 48    Download PDF

คำแนะนำในการจัดเตรียมต้นฉบับ                                                                                                                                                                       Download PDF

ปกหลัง                                                                                                                                                                                                                 Download PDF

วารสารฯ  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ทั้งเล่ม                                                                                                                                                                         Download PDF