วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

Journal of Vocational Institute of Agriculture

ปกหน้า.................................................................................................................................................................     Download : PDF

ปกหน้าด้านใน......................................................................................................................................................     Download : PDF

บทความรับเชิญ

ดิน 4.0 (ตอนที่ 1) ข้อมูลดินและการจัดการ

          อรรถ  สมร่าง...................................................................................................................................................1     Download : PDF

บทความวิจัย

การจัดการเรียนรู้โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างแบบประเมินความรู้สำหรับการเก็บคะแนน

ระหว่างภาคการศึกษา  กรณีศึกษา  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

          ธีระ  โสภณมณี.................................................................................................................................................4     Download : PDF     

การอนุบาลลูกปลานิลแดงด้วยอาหารสำเร็จรูปผสมน้ำสาหร่ายผมนาง

          พัชริดา  ขำขจร  อภิรักษ์  จันทร์วงศ์  และเยาวลักษณ์  แกมกุม...................................................................14     Download : PDF

ผลของวัสดุเพาะกล้าที่มีต่อการงอกและผลผลิตของทานตะวันงอก

          เสน่จิต  กิตตินานนท์.......................................................................................................................................21     Download : PDF

ผลของการเสริมเนื้อในเมล็ดฟักข้าวในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตของเนื้อไก่

          ไพฑูรย์  ศรีโพนทัน  และธัญญา  คงนวลอินทร์..............................................................................................26     Download : PDF

การศึกษาประสิทธิภาพของใบขี้เหล็กและเนื้อในเมล็ดมะขามในการกำจัดพยาธิภายในทางเดินอาหารของแพะ

          เจตนา  หนูพันธ์..............................................................................................................................................35     Download : PDF

พิษของรากพาหมีต่ออัตราการตายของปลาน้ำจืด  6  ชนิดและผลต่อคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลา

          ประทีป  สองแก้ว  และกรวิกา  ศรีวัฒนวรัญญู..............................................................................................41     Download : PDF

คำแนะนำในการจัดเตรียมต้นฉบับ...................................................................................................................................      Download : PDF

ปกหลัง.............................................................................................................................................................................      Download : PDF