วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

Journal of Vocational Institute of Agriculture

ปกหน้า.................................................................................................................................................................     Download : PDF

ปกหน้าด้านใน......................................................................................................................................................     Download : PDF

บทความวิจัย

การศึกษาผลผลิตของสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera) ที่เลี้ยงด้วยน้ำทะเลผสมในอัตราส่วนต่างกันในห้องปฏิบัติการ

          อมรศรี  ศรีอินทร์  สุวิทย์  เพ็ญสวัสดิ์  และพงศกร  สุวรรณฤทธิ์....................................................................1     Download : PDF     

การปรับพฤติกรรมผู้เรียนด้านความรับผิดชอบ  โดยใช้เทคนิคการเสริมแรงทางบวกและการชี้แนะ

          สราวุธ  เย็นเอง................................................................................................................................................11     Download : PDF

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาโรคและการสุขาภิบาลสัตว์

          ไกลเลิศ  กสิพันธ์.............................................................................................................................................26     Download : PDF

การพัฒนารูปแบบการสอนด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียนสำเร็จรูป  วิชาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อการค้า

          สุพิชญ์  แก้วเนตร............................................................................................................................................35     Download : PDF

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู

          กิตติธัช  ออไอศูรย์...........................................................................................................................................49     Download : PDF

ผลของการพัฒนาสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตไก่งวง

          ชุติมา  แก้วประชุม..........................................................................................................................................58     Download : PDF

ผลของการใช้ใบหม่อนแห้งเสริมในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมืองสามสาย

          มลิวรรณ์  สังฆะภูมิ  และยุภา  นาหนองตูม....................................................................................................66     Download : PDF

การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ที่มีต่อการเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวานในชุดดินพัทลุง

          สมพร  ดำยศ  เปรมฤดี  ดำยศ  และจินารัตน์  สายแก้ว................................................................................72     Download : PDF

คำแนะนำในการจัดเตรียมต้นฉบับ...................................................................................................................................      Download : PDF

ปกหลัง.............................................................................................................................................................................      Download : PDF