วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

Journal of Vocational Institute of Agriculture

ปกหน้า.................................................................................................................................................................     Download : PDF

ปกหน้าด้านใน......................................................................................................................................................     Download : PDF

บทความวิจัย

ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ ปวช. 1 ต่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัตฒน์

          กิตติธัช  ออไอศูรย์.............................................................................................................................................1     Download : PDF     

ผลของอาหารผสมไข่น้ำที่ระดับต่างกันต่อการเจริญเติบโตของปลากระแห

          จิตติมา  หมั่นกิจ..............................................................................................................................................10     Download : PDF

การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการแลกเนื้อของปลาดุกลูกผสมที่เลี้ยงโดยให้อาหารสำเร็จรูปร่วมกับการเสริมอาหารช่วงกลางคืนด้วยแมลงบินจากกับดักเครื่องดูดแมลงอัตโนมัติ

          สราวุธ  เย็นเอง  และสุธี  เกื้อเกตุ...................................................................................................................19     Download : PDF

การศึกษาประสิทธิภาพของแมลงหางหนีบสีดำ Euborellia annulipes (Lucus) ควบคุมเพลี้ยอ่อน Aphis craccivora Koch ในผักกาดกวางตุ้งฮ่องเต้

          ปิยะ  บุญเทียม, วรางรัตน์  เสนาสิงห์  และอังคณา  เทียนกล่ำ......................................................................30     Download : PDF

ผลของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยหมักเติมอากาศต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตหอมแบ่ง

          วันยุภา  บุตรวร, ณัฐรดา  โสพิลา  และอังคณา  เทียนกล่ำ............................................................................40     Download : PDF

การศึกษาปริมาณเนยสดและปริมาณลำไยอบแห้งที่มีผลต่อการยอมรับคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑืช็อกโกแลตลำไย

          ปิยฉัตร  ศรีสัตบุตร..........................................................................................................................................47     Download : PDF

คำแนะนำในการจัดเตรียมต้นฉบับ...................................................................................................................................      Download : PDF

ปกหลัง.............................................................................................................................................................................      Download : PDF