วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

Journal of Vocational Institute of Agriculture

ปกหน้า.................................................................................................................................................................     Download : PDF

ปกหน้าด้านใน......................................................................................................................................................     Download : PDF

บทความรับเชิญ

อาหารและเกษตร (ไม่ )ปลอดภัย : แนวคิดและการจัดการเกษตรอินทรีย์เชิงระบบ

          บำเพ็ญ  เขียวหวาน...........................................................................................................................................1     Download : PDF

บทความวิจัย

ประสิทธิภาพของรูปแบบการบำบัดน้ำแบบชีวภาพประยุกต์ในระบบน้ำหมุนเวียน

เพื่อการอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei)

          พัชริดา  ขำขจร, อภิรักษ์  จันทวงศ์, กฤษณี  วงศ์วุฒิวัฒน์ และพิมาน เหลาะเหม...........................................9     Download : PDF     

การศึกษาคุณลักษณะของชิฟฟอนเค้กที่เติมฟักข้าว (Momordica cochinchinensis Spreng)

          สุพิชญ์  แก้วเนตร..............................................................................................................................................18     Download : PDF

ผลของการสับตาท่อนพันธุ์มันสำปะหลังต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60

          สุพัฒชัย กาบุญค้ำ, บุญเยี่ยม  ประยูรชาญ, เพ็ญนภา โสใหญ่, จริชาติ โยธะพล  และอภิวิชญ์  ทิพโชติ..........28     Download : PDF

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของผู้ประกอบการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

         นันทิยา  อังกุรวัฒนานุกุล, วิไลลักษณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, มลิวรรณ ศรีมงคล

และ วิสาข์รัตน์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม.................................................................................................................37     Download : PDF

คำแนะนำในการจัดเตรียมต้นฉบับ.....................................................................................................................................      Download : PDF

ปกหลัง...............................................................................................................................................................................      Download : PDF