วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

Journal of Vocational Institute of Agriculture

ปกหน้า.................................................................................................................................................................     Download : PDF

ปกหน้าด้านใน......................................................................................................................................................     Download : PDF

บทความรับเชิญ

เกษตรกรรมใน 20 ปีข้างหน้า

          รอยล  จิตรดอน................................................................................................................................................1     Download : PDF

บทความวิจัย

ผลการจัดประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ เรื่อง ขั้นตอนการผลิตอาหารสัตว์น้ำสำเร็จรูปแบบจมน้ำ สำหรับนักศึกษา ปวส. 1

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี

          นิตยา  เกตุแก้ว.................................................................................................................................................5     Download : PDF     

สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อและวิธีการที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง

          สุภาพร  อวรัญ..................................................................................................................................................15     Download : PDF

การประยุกต์การวิเคราะห์อินทรีย์วัตถุด้วยวิธี Wet Oxidation อย่างง่ายเพื่อใช้ในภาคสนาม

          ณัฐกร  อินทรวิชะ, ศักดิ์ศรี  รักไทย, ปราณี  ศรีกอบัว, อติรัฐ  มากสุวรรณ์, จตุพล  คงสอน

          และรุจิรา พินใย................................................................................................................................................24     Download : PDF

The Comparative Study of Mathematical Models and Chlorophyll Retention in

The Drying of Green Peas

WITTAWAT TRIRATTANAPIKUL, SARATH ILANGANTILEKE and SINGHANAT PHOUNGCHANDANG...............37     Download : PDF

คำแนะนำในการจัดเตรียมต้นฉบับ.....................................................................................................................................      Download : PDF

ปกหลัง...............................................................................................................................................................................      Download : PDF