วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

Journal of Vocational Institute of Agriculture

ปกหน้า.................................................................................................................................................................     Download : PDF

ปกหน้าด้านใน......................................................................................................................................................     Download : PDF

บทความวิชาการ

หลักการและค่าการได้เปรียบเชิงกลของเครื่องกลสามัญและเครื่องกลเชิงซ้อนสำหรับเครื่องผ่อนแรงทางการเกษตร

          อติรัฐ  มากสุวรรณ.............................................................................................................................................1     Download : PDF

บทความวิจัย

ผลของสารสกัดไคโตซานจากเปลือกหอยเชอรี่ต่อการเจริญเติบโตของกล้วยหอมเขียวพันธุ์ Cavendish

ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

          กิตติศักดิ์  พึ่งสันเทียะ, เสน่จิต  กิตตินานนท์ และประยูร  จรรยา...................................................................20     Download : PDF     

ผลของ 2,4-D และ TDZ ต่อการชักนำการเกิดแคลลัสและต้นในเมล็ดข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุง

          เปรมฤดี  ดำยศ, สมพร  ดำยศ, เมฆา  ชาติกุล และจินารัตน์  สายแก้ว..........................................................31     Download : PDF

ประสิทธิภาพของสาหร่ายผมนาง Gracilaria fisheri ในการลดปริมาณสารประกอบไนโตรเจน

และออร์โธฟอสเฟตในการบำบัดน้ำเสีย

          กมลวรรณ  ศุภวิญญู, ยุทธนา  สว่างอารมย์, กัญญาณัฐ  ศรีสุขภู่, ณัฐธิดา  บุตรวัน,

          สุธาสินี  รุ่งแสง, นพดล  กรรณิกา, จรัส  สมจิตร และธิติพัฒน์  วีเปลี่ยน........................................................39     Download : PDF

ผลของสารสกัดหยาบจากเมล็ดตะเคียนทองต่อการรักษาแผลในปลากัด

          สถิตย์  จันทร์มณี...............................................................................................................................................50     Download : PDF

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางสิ่งแวดล้อม เรื่องน้ำเสียสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๕

          ภาณุชัย  ประมวล และวราพล  เกษมสันต์.......................................................................................................56     Download : PDF

คำแนะนำในการจัดเตรียมต้นฉบับ.....................................................................................................................................      Download : PDF

ปกหลัง...............................................................................................................................................................................      Download : PDF