| ติดต่อสถาบัน | 

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : ncvia2018@nevia.ac.th 

 Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Books!

The First National Conference of Vocational Institute of Agriculture

(1st NCVIA-2018)

 

การประชุมวิชาการระดับชาติสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่1

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

เกษตรปลอดภัย ก้าวไกล Thailand 4.0”

 

สารจากประธานอำนวยการประชุมวิชาการระดับชาติสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

นายพรณรงค์ วรศิลป์

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถาบัน เป็นผู้ที่สังคมให้ความยอมรับนับถือว่าเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ สามารถสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ได้จากการวิจัยและพัฒนา ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาจึงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องปฏิบัติคู่ไปกับการเรียน การสอนนักศึกษา แต่การวิจัยและพัฒนาเหล่านั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเผยแพร่ให้สังคมวิชาการได้วิเคราะห์วิจารณ์เพื่อให้ผลที่ได้รับมานั้นเป็นที่ยอมรับก่อนที่ จะนำไปใช้ประโยชน์

การประชุมวิชาการระดับชาติสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรนี้วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัย สำหรับนักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และอาจารย์ทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับคณาจารย์ของสถาบันฯ ให้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ)กำหนดสถาบันมีนโยบายเผยแพร่ผลงานวิชาการทั้งหมดที่เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาตินี้ทั้งในรูปเล่มบทคัดย่อประกอบการประชุม (Book of Abstracts) และวารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร (Journal of Vocational Institute of Agriculture: JVIA) เป็นเล่มและแบบออนไลน์ เพื่อให้สะดวกต่อการสืบค้น รวมทั้งการจัดเก็บแบบแฟ้มข้อมูลอิเลกทรอนิกส์โดยก่อนการตีพิมพ์ ผลงานทุกชิ้นจะได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นๆ (Peer review) เพื่อให้เชื่อมั่นว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพ สมควรได้รับการตีพิมพ์ สามารถนำไปเป็นสิ่งที่อ้างอิงทางวิชาการได้

ในฐานะประธานอำนวยการ และผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอขอบคุณนายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายประกอบ รัตนพันธ์ อดีตประธานคณะกรรมาธิการศึกษา สภาผู้แทนราษฎรไทย ดร.รอยล จิตรดอน นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อที่เกี่ยวกับ “เกษตรปลอดภัยก้าวไกลไทยแลนด์ ๔.๐” ดร.โสภณ ธนะมัย อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เกียรติดำเนินรายการ  และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิดำเนินการประชุมวิชาการในห้องย่อย ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยทุกท่าน และคณะกรรมการการจัดประชุมทุกฝ่ายที่ทำให้การจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ

 

สารจากประธานกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับชาติ

นายประเวศ วรางกูร

กรรมการอำนวยการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

การประชุมวิชาการระดับชาติสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรครั้งที่ ๑ “เกษตรปลอดภัยก้าวไกลไทยแลนด์ 4.0 The 1st National Conference of Vocational Institute of Agriculture (NCVIA 2018) เป็นกิจกรรมทางวิชาการที่มีความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวิจัย เผยแพร่ผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาต่างๆ ทั้งเทคโนโลยีการผลิตพืช ผลิตสัตว์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูป เป็นการเตรียมความความพร้อมคุณวุฒิของอาจารย์ในสถาบันที่มีการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ในนามของกรรมการอำนวยการจัดประชุมวิชาการระดับชาติสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร และประธานกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับชาติขอขอบคุณสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือสถาบันเจ้าภาพ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สถาบันเจ้าภาพร่วมที่ร่วมกันจัดประชุมวิชาการ The 1st National Conference of Vocational Institute of Agriculture (NCVIA 2018) ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

สารจากประธานกรรมการอำนวยการ  อกท.ระดับภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

นายดุสิต สะดวก

ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

การประชุมวิชาการระดับชาติสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรครั้งที่ ๑  “เกษตรปลอดภัยก้าวไกลไทยแลนด์ 4.0     The 1st National Conference of Vocational Institute of Agriculture (NCVIA 2018) เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานระดับสถาบันที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการแปรรูป และอาชีวศึกษาเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมมือกันในการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติขึ้น โดยมุ่งหวังเป็นเวทีให้ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ผู้สอนในอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรของประเทศให้เข้มแข็งมากขึ้น โดยในการ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งแรกซึ่ง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามได้รับได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดเตรียมสถานที่การประชุมวิชาการระดับชาติ NCVIA 2018 ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๖๑     ในนามประธานกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประธานคณะกรรมฝ่ายอาคารสถานที่ ขอขอบคุณสถาบันการศึกษา คณะกรรมการทุกฝ่าย คณะทำงาน ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความทุกท่าน ที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนการจัดประชุมวิชาการ The 1st National Conference of Vocational Institute of Agriculture (NCVIA 2018) ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

ดาวน์โหลดโปสเตอร์

 

วัตถุประสงค์ของ การประชุมวิชาการระดับชาติสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

NCVIA 2018 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี           ของสถาบันฯ คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ นำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนา     ต่อยอดงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม สอดคล้องกับ เกษตรปลอดภัย ก้าวไกล Thailand 4.0” คือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม โดยเปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิมสู่เกษตรสมัยใหม่ ด้วยบริหารจัดการและเทคโนโลยี นอกจากจะเป็นการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรมแล้วนั้น       ยังเป็นเวทีที่แสดงศักยภาพและคุณภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

 

วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

บทความที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการ (Peer Reviews) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับการตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร (ISSN 2586-8454) และบทความที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบทความดีเด่น (The Best Paper Award) จะได้จัดแสดงในนิทรรศการของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

 

กลุ่มสาขาของการประชุมวิชาการ

1.        เทคโนโลยีการผลิตพืช                    

2.        เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

3.        เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ        

4.        เทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์น้ำ

5.        อาชีวศึกษาเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

 

กำหนดการสำคัญ

 

ตัวอย่าง Power Point สำหรับนำเสนอผลงานวิชาการ

 

 

ดาวน์โหลด Template คลิก

Design by: www.diablodesign.eu