| ติดต่อสถาบัน | 

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : ncvia2018@nevia.ac.th 

 Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Books!

The First National Conference of Vocational Institute of Agriculture

(1st NCVIA-2018)

 

การประชุมวิชาการระดับชาติสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่1

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

เกษตรปลอดภัย ก้าวไกล Thailand 4.0”

 

ดาวน์โหลดโปสเตอร์

 

วัตถุประสงค์ของ การประชุมวิชาการระดับชาติสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

NCVIA 2018 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี           ของสถาบันฯ คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ นำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนา     ต่อยอดงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม สอดคล้องกับ เกษตรปลอดภัย ก้าวไกล Thailand 4.0” คือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม โดยเปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิมสู่เกษตรสมัยใหม่ ด้วยบริหารจัดการและเทคโนโลยี นอกจากจะเป็นการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรมแล้วนั้น       ยังเป็นเวทีที่แสดงศักยภาพและคุณภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

 

วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

บทความที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการ (Peer Reviews) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับการตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร (ISSN 2586-8454) และบทความที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบทความดีเด่น (The Best Paper Award) จะได้จัดแสดงในนิทรรศการของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

 

กลุ่มสาขาของการประชุมวิชาการ

1.        เทคโนโลยีการผลิตพืช                    

2.        เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

3.        เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ        

4.        เทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์น้ำ

5.        อาชีวศึกษาเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

 

กำหนดการสำคัญ

 

ตัวอย่าง Power Point สำหรับนำเสนอผลงานวิชาการ

 

 

ดาวน์โหลด Template คลิก

Design by: www.diablodesign.eu