| ติดต่อสถาบัน | 

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : ncvia2018@nevia.ac.th 

 Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Books!

คำแนะนำก่อนส่งบทความวิจัย

1.  บทความวิจัยที่ส่งเข้าร่วมนำเสนอนี้ยังไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการหรือวารสารอื่นมาก่อน

2.  ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งบทความวิจัย

3.  ก่อนจะส่งบทความวิจัย ให้เตรียมไฟล์ต้นฉบับแบบ Microsoft Word (.doc) 1 ฉบับ และ

     แบบ Adobe Acrobat Document (.pdf) 1 ฉบับ ให้เรียบร้อยแล้วส่งมาที่  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.  เพื่อความรวดเร็วของกระบวนการพิจารณา ตรวจสอบบทความวิจัยให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด

5.  บทความวิจัยที่ปฏิบัติตามขั้นตอนของการส่งบทความวิจัยเพื่อให้ได้รับการเผยแพร่ครบถ้วน และผ่านการพิจารณาคุณภาพทางวิชาการ

    (Peer Reviews) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้น จึงจะได้รับการตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 

    (ISSN 2586-8454)

6.  บทความที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบทความดีเด่น (The Best Paper Award) จะได้จัดแสดงในนิทรรศการของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งบทความวิจัย                 

                                                                                                  PDF                     Word

1. NCVIA 01| แบบฟอร์มข้อมูลของผู้เข้าร่วมงาน                                     download      |      download

2. NCVIA 02| แบบฟอร์มบทคัดย่อ                                                     download      |      download

3. NCVIA 03| แบบฟอร์มบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์                                 download      |      download   

4. NCVIA 04| แบบฟอร์มการส่งบทความ                                              download      |      download

5. NCVIA 05| แบบฟอร์มรายละเอียดในการออกใบเสร็จ                            download      |      download              

 *สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเผยแพร่เฉพาะ บทคัดย่อ ไม่ต้องแนบ เอกสาร NCVIA 03 และ NCVIA 04

 

ขั้นตอนการส่งบทความวิจัยเพื่อให้ได้รับการเผยแพร่

 

Design by: www.diablodesign.eu