| ติดต่อสถาบัน | 

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : ncvia2018@nevia.ac.th 

 Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Books!

 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษ

(Keynote speaker)  

หัวข้อเกษตรปลอดภัยความเป็นไปได้ในมุมมองเกษตรกร

 

ชื่อ-สกุล

นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Master of Agriculture (Agricultural Education) University of the Philippines

UTCC MINI MBA รุ่นที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 43 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุนหลักสูตร

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 108 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

รองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

อธิบดีกรมพลศึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ปัจจุบัน

นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เจ้าของกิจการ Green farm

 

 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษ

(Keynote speaker) 

หัวข้อเกษตรปลอดภัยความเชื่อมโยงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อ-สกุล

ดร. วิจารย์ สิมาฉายา

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Doctorate in Philosophy (Environmental Engineering) University of Guelph, Canada

ประวัติการทำงาน

ผู้อำนวยการจัดการสำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ

รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษ

(Keynote speaker) 

หัวข้อเกษตรปลอดภัยความเป็นไปได้ในนโยบายการศึกษาชาติ 

ความล้มเหลวของการศึกษาคือความล่มสลายของชาติ   

ชื่อ-สกุล

ประกอบ รัตนพันธ์

คุณวุฒิ

การศึกษาชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนเกษตรกรรมตรัง

ประกาศนียบัตรครูมัธยมเกษตรกรรม (ปม.ก) วิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ จ.ชลบุรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร์-เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) สาขาบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยการบริหารจัดการ(UMA) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประวัติการทำงาน

อาจารย์1 ระดับ3 โรงเรียนเกษตรกรรมพัทลุง จ.พัทลุง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จ.พังงา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

(ต.ค.2532-ต.ค.2536)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

(ต.ค.2536 -พ.ย 2543)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช 4 สมัย สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

(พ.ศ.2544, พ.ศ. 2548, พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2554)

รองประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา ในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 23

(23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554)

ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา ในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24

(3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556

 

 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษ

(Keynote speaker)

หัวข้อเกษตรปลอดภัยในมุมมองสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ชื่อ-สกุล

ดร. รอยล จิตรดอน

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาเอก Dr. rer nat in Informatics, Informatics Institute, Innsbruck University,

Innsbruck, AUSTRIA.

ประวัติการทำงาน

ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

กรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย

อนุกรรมาธิการทรัพยากรน้ำในคณะกรรมธิการทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรรมการอำนวยการบริหารและจัดการน้ำโครงการแก้มลิงของมูลนิธิชัยพัฒนา

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ผู้ทรงคุณวุฒิดำเนินรายการ

(Chairman) 

ชาวนาบัณฑิต  คือทางรอดของประเทศไทย

ชื่อ-สกุล

ดร. โสภณ ธนะมัย

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

Ph.D.(Adult and Extension) University of Wisconsin, Iowa State University, USA

ประวัติการทำงาน

อดีตที่ปรึกษากรมอาชีวศึกษา

อดีตที่ปรึกษากองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (กปร.กลาง)

อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2547-2555

อดีตนายกสมาคมครูอาชีวศึกษาเกษตรแห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
 
 

Design by: www.diablodesign.eu