| ติดต่อสถาบัน | 

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : ncvia2018@nevia.ac.th 

 Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Books!
อัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน

 

ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ   

1. Abstract Book

2. Conference kits (กระเป๋าป้ายชื่อปากกา, thumb drive เป็นต้น)

3. คูปองอาหารกลางวัน และcoffee break

4. วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

 

วิธีการชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน

1. การโอนเงิน

ชื่อธนาคาร : กรุงไทย 

สาขา : ร้อยเอ็ด

เลขที่บัญชี : 411-6-074284

ชื่อบัญชี :  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(บกศ.)

ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน

 

2. หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้วโปรดกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดในการออกใบเสร็จให้ชัดเจน

    พร้อมแนบหลักฐานประกอบการลงทะเบียน (ตามตัวอย่าง)

    โดยการสแกนตัวหลักฐานแล้วแปลงเป็น Adobe Acrobat Document (.pdf) 

    ส่งมาที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายละเอียดในการออกใบเสร็จ NCVIA05  >>  PDF   >>  WORD

 

3. เงื่อนไขการยกเลิก ผู้ลงทะเบียนและชาระเงินเรียบร้อยแล้วทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน แต่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้

 

4. ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  จัดงาน และประชุมของทางราชการ 

 

ภาพตัวอย่างการแนบหลักฐานการลงทะเบียน

Design by: www.diablodesign.eu