| ติดต่อสถาบัน | 

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : ncvia2018@nevia.ac.th 

 Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Books!

ดาวน์โหลดหน้าปกรูปเล่มบทคัดย่อ (Book of Abstracts)

การจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มประกอบการประชุมจะจัดพิมพ์เฉพาะบทคัดย่อ (Book of Abstracts)เท่านั้น

 

สำหรับบทความฉบับเต็ม (Full paper) ทางผู้จัดงานจะส่งต่อเพื่อเข้ากระบวนการพิจารณาเผยแพร่ใน

วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร (ISSN 2586-8454) http://www.nevia.ac.th/jvia  

หลังจากผ่านกระบวนการพิจารณาของทางวารสารฯ บทความที่มีคุณภาพดีจะได้รับการตีพิมพ์ใน

วารสารฯต่อไป

Design by: www.diablodesign.eu