| ติดต่อสถาบัน | 

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th 

 Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

 

 

ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรเป็นหน่วยงานการศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปี ๒๕๕๖ 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๕๗

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาบปฏิบัติการ พ.ศ.๒๕๕๘

 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘

 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒

 
ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยเรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ประกาศสถาบันฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการจัดการเรียนรู้ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน ตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยการบริหารรายได้และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์

Design by: www.diablodesign.eu