| ติดต่อสถาบัน | 

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th 

 Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

ข้อมูลทั่วไปของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

ข้อมูลทั่วไปของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจตาม พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 13 กำหนดให้สถานศึกษาอาชีวศึกษา  สามารถรวมกันเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา ตามคำแนะนำของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยคำนึงถึงการประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษา เพื่อจัดตั้งเป็น สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ. 2556 จำนวน 4 สถาบัน ได้แก่ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรกลาง สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

 

     วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เป็นวันประกาศจัดตั้ง สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในราชกิจจานุเบกษา สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่ชำนาญการปฏิบัติการสอน การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม

 

     วันที่ 29 ตุลาคม 2556 ดร.รอยล จิตรดอน ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 17 มิถุนายน 2559 นายพรณรงค์ วรศิลป์ ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

     วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ จากกระทรวงศึกษาธิการ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) และสาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ต่อเนื่อง)

 

 

 

วิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกอบด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 แห่ง ดังนี้ 

1.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

แผนที่ระบุตำแหน่งที่ตั้ง

ที่ตั้ง : 176 ม.7 ถ.แจ้งสนิท ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี

         จ.ขอนแก่น 40160

โทรศัพท์ : 0-4328-9472

โทรสาร : 0-4328-9472

Website : http://www.kkcat.ac.th 

 

2.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

แผนที่ระบุตำแหน่งที่ตั้ง

ที่ตั้ง : 115 ม.7 ถ.นิเวศน์รัตน์ ต.ในเมือง อ.เมือง

         จ.ชัยภูมิ  36000

โทรศัพท์ : 0-4481-1160 , 0-4481-1958

โทรสาร : 0-4481-1583

Website : http://www.ccat.ac.th 

 

3.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

แผนที่ระบุตำแหน่งที่ตั้ง

ที่ตั้ง : 146 ม.3 ถ.สุดบรรทัด ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว

         จ.นครราชสีมา  30340

โทรศัพท์ : 0-4432-5495 , 0-4432-5274

โทรสาร : -

Website : http://www.kasetkorat.ac.th 

 

4.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

แผนที่ระบุตำแหน่งที่ตั้ง

ที่ตั้ง : 67 ม.1 ถ.บุรีรัมย์ - ประโคนชัย ต.อีสาณ อ.เมือง

         จ.บุรีรัมย์  31000

โทรศัพท์ : 0-4461-1159 ต่อ 136

โทรสาร : 0-4461-1899

Website : http://www.bcat.ac.th 

 

5.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

แผนที่ระบุตำแหน่งที่ตั้ง

ที่ตั้ง : 147 ม.17 ถ.แจ้งสนิท ต.เขวา อ.เมือง

         จ.มหาสารคาม  44000

โทรศัพท์ : 0-4374-6284

โทรสาร : 0-4374-6285

Website : http://www.mcat.ac.th 

 

6.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

แผนที่ระบุตำแหน่งที่ตั้ง

ที่ตั้ง : 173 ม.2  ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย

         จ.ยโสธร  35130

โทรศัพท์ : 0-4573-8016

โทรสาร : 0-4573-8017

Website : http://www.kasetyaso.ac.th 

 

7.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

แผนที่ระบุตำแหน่งที่ตั้ง

ที่ตั้ง : 235 ม.4 ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี

         จ.ร้อยเอ็ด  45170

โทรศัพท์ : 0-4356-9117 ต่อ 8

โทรสาร : -

Website : http://www.rcat.ac.th 

8.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

แผนที่ระบุตำแหน่งที่ตั้ง

ที่ตั้ง : 91 ม.8 ถ.กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมือง

         จ.ศรีสะเกษ  33000

โทรศัพท์ : 0-4561-2934

โทรสาร : 0-4561-3438

Website : http://www.sskcat.ac.th 

9.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

แผนที่ระบุตำแหน่งที่ตั้ง

ที่ตั้ง : 230 ม.11 บ้านดงเจริญ ต.กุดสระ อ.เมือง

         จ.อุดรธานี  41000

โทรศัพท์ : 0-4226-6103

โทรสาร : 0-4226-6103

Website : http://www.udcat.ac.th 

10.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

แผนที่ระบุตำแหน่งที่ตั้ง

ที่ตั้ง : 117 ม.7 ต.หนองขอน อ.เมือง

         จ.อุบลราชธานี  34000

โทรศัพท์ : 0-4534-4293

โทรสาร : 0-4534-4292

Website : http://www.uboncat.ac.th 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์

Design by: www.diablodesign.eu