| ติดต่อสถาบัน | 

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th 

 Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

แบบฟอร์ม

รายการ

ดาวน์โหลด

คําขอมีบัตรประจําตัว หรือขอมีบัตรประจําตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542

>> ดาวน์โหลด Click

แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน รับรองตัวบุคคล

>> ดาวน์โหลด Click

แบบรายงานการประชุม/อบรม/สัมมนาศึกษาดูงาน

>> ดาวน์โหลด Click

แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถส่วนตัวไปราชการ

>> ดาวน์โหลด Click

แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง

>> ดาวน์โหลด Click

แบบฟอร์มใบลาผักผ่อนพนักงานราชการ

>> ดาวน์โหลด Click

แบบฟอร์มใบลาป่วย/ลาคลอดบุตร/ลากิจส่วนตัว

>> ดาวน์โหลด Click

 

แบบคำร้องสำหรับนักศึกษา

รายการ

ดาวน์โหลด

ท.01 แบบคำร้องทั่วไป

>> ดาวน์โหลด Click

ท.04 แบบคำร้องขอลาพักการศึกษา รักษาสภาพ แลขอกลับเข้าศึกษา

>> ดาวน์โหลด Click

ท.06 แบบฟอร์มคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

>> ดาวน์โหลด Click

ท.07 แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

>> ดาวน์โหลด Click

ท.08 แบบคำร้องขอเอกสารการศึกษา

>> ดาวน์โหลด Click

 

อื่นๆ

ตราสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์

Design by: www.diablodesign.eu