| ติดต่อสถาบัน | 

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th 

 Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

 

จำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามระดับการศึกษา และชั้นปี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ข้อมูลจากระบบบริหารงานทะเบียนวัดผลนักเรียนนักศึกษา V-DIS

ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561

 

 

จำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามระดับการศึกษา และชั้นปี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคการศึกษาที่ 2/2561

ข้อมูลจากระบบบริหารงานทะเบียนวัดผลนักเรียนนักศึกษา V-DIS

ณ วันที่ 25 กันยายน 2561

 

 

จำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามระดับการศึกษา และชั้นปี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ข้อมูลจากระบบบริหารงานทะเบียนวัดผลนักเรียนนักศึกษา V-DIS

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

 

 

จำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามระดับการศึกษา และชั้นปี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคการศึกษาที่ 2/2562

ข้อมูลจากระบบบริหารงานทะเบียนวัดผลนักเรียนนักศึกษา V-DIS

ณ วันที่ 25 มกราคม 2563

 

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์

Design by: www.diablodesign.eu