| ติดต่อสถาบัน | 

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th 

 Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

          >> หลักสูตรระยะสั้นภาคเกษตร

          >> หลักสูตรระยะสั้นภาคนอกเกษตร

 

 

          >> หลักสูตรปกติ

          >> อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท

 

 

          >> หลักสูตรปกติ

 

         

 

          สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับการอนุมัติให้ใช้หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของที่ประชุมคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา และมติที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี ทั้งหมด 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งสามารถจำแนกข้อมูลได้ดังต่อไปนี้

 

 

 

          1.1 ชื่อหลักสูตร

                    ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง)

                    ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Animal Production Technology

                                          (Continuing Program)

          1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

                    ชื่อภาษาไทย

                         ชื่อเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)

                         ชื่อย่อ : ทล.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)

                    ชื่อภาษาอังกฤษ

                         ชื่อเต็ม : Bachelor of Technology (Animal Production Technology)

                         ชื่อย่อ : B.Tech. (Animal Production Technology)                                             

          1.3 วิทยาลัยที่เปิดสอน

                         - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

                         - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

                         - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

                         - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

                         - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

                         - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

 

        

 

         2.1 ชื่อหลักสูตร

                    ภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง)

                    ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Plant Production Technology

                                      (Continuing Program)

          2.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

                     ชื่อภาษาไทย

                           ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช)

                           ชื่อย่อ (ไทย) : ทล.บ.(เทคโนโลยีการผลิตพืช)

                     ชื่อภาษาอังกฤษ

                           ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology Program (Plant Production Technology)

                           ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech. (Plant Production Technology)

          2.3 วิทยาลัยที่เปิดสอน

                          - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

                          - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

                          - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

 

 

 

 

          3.1 ชื่อหลักสูตร

                     ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ต่อเนื่อง)

                     ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Aquaculture Technology

                                           (Continuing Program )

          3.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

                     ชื่อภาษาไทย

                          ชื่อเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

                          ชื่อย่อ : ทล.บ. (เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

                    ชื่อภาษาอังกฤษ

                          ชื่อเต็ม : Bachelor of Technology (Aquaculture Technology)

                          ชื่อย่อ : B.Tech. (Aquaculture Technology)

           3.3 วิทยาลัยที่เปิดสอน

                       - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

 

 

 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดดังนี้

 

 

 

ดาวน์โหลดรูปเล่มหลักสูตร

ลำดับที่  ชื่อหลักสูตร  วิทยาลัยที่เปิดสอน  ดาวน์โหลดเอกสาร
1  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช(ต่อเนื่อง)  หลักสูตรปี 2558  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 

2  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์(ต่อเนื่อง)  หลักสูตรปี 2559  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 

3  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช(ต่อเนื่อง)  หลักสูตรปี 2558  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 

 

4  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์(ต่อเนื่อง)  หลักสูตรปี 2558  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 

5  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์(ต่อเนื่อง)  หลักสูตรปี 2559  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 

6  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์(ต่อเนื่อง)  หลักสูตรปี 2558  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 

7  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์(ต่อเนื่อง)  หลักสูตรปี 2558  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 

8  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช(ต่อเนื่อง)  หลักสูตรปี 2559  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 

9  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์(ต่อเนื่อง)  หลักสูตรปี 2558  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

10  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ต่อเนื่อง)  หลักสูตรปี 2559  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

11  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์(ต่อเนื่อง)  หลักสูตรปี 2559  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 

 

 

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์

Design by: www.diablodesign.eu