| ติดต่อสถาบัน | 

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th 

 Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

โครงสร้างการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

ผศ.ดร.รอยล จิตรดอน

นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

 

นายพรณรงค์ วรศิลป์

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     

     

ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์

ดร.สุรฉัตร สนทอง

นายสมศักดิ์ ชื่นใจ

นายเกรียงศักดิ์ ศิลป์ประสิทธิ์

       

(ว่าง)

(ว่าง) 

ดร.สิทธิศักดิ์ อาจหาญ

(ว่าง) 

     

รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายจามรวุฒิ ตำนานจิตร

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

(ว่าง) 

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

     

นายพรณรงค์ วรศิลป์

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

                                                            
นายวันไชย  นัยวินิจ                                             นายดุสิต สะดวก

  รองผู้อำนวยการสถาบัน                                      รองผู้อำนวยการสถาบัน  

     

ดร.ปรีชา จันทร์เทพ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

                                                                  
 

                                  นายอภิมุข ศุภวิบูลย์                                                 ดร.จริยา กันจันทร์วงศ์

       ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา           ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต

 

 
 นายสมมาตร  เอียดฉิม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 

   นายบรรลือศักดิ์  มานาดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 

 

 นายพิชิต วงศ์คำ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 

   นายวิทยา  พลศรี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 

 
 นายปรัชญา ตะภา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 

   นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

 
 นายสุเทพ สระจันทร์

รักษาราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 

   ดร.โสภา มะเครือสี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

 
 ดร.ณัทฐศักดิ์ สำราญรื่น

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

   นายไตรรงค์ คลังบุญครอง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์

Design by: www.diablodesign.eu